สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหลักสูตร ป.ย.ป. 1

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมสัมมนาสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้แทนจากหลักสูตร ป.ย.ป. 1(คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง) ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1โดยรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ "กรอบความคิดเชิงบูรณาการของผู้นำภาครัฐ
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ป.ย.ป. ในยุคประเทศไทย 4.0" ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560