นักธุรกิจจีนจากมณฑลเสฉวนเยือนกรมฯ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนจากมณฑลเสฉวน และบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในไทยของบริษัทต่างประเทศ โดยมีนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่
นครเฉิงตู เป็นหัวหน้าคณะ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560