คณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล
ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560