เทคโนโลยีในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม
ม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560