แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Biz Club Thailand เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560