สถิติจดทะเบียนนิติบุคคล

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือน
มิถุนายน 2560 โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล และนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560