เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
(CSR) ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ" ณ โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี  ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560