คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560