คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 25 (1/2560) โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560