ศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการ

นายประชา วีระชาติกุล เลขานุการกรม ให้การต้อนรับคณะข้าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกำลังคนของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 3) ศึกษาดูงาน "แนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการ
และการบริหารจัดการกำลังคนของภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร" ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560