ทางลัดสร้างอาชีพ สู่เศรษฐกิจฐานราก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ องค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทางลัดสร้างอาชีพ สู่เศรษฐกิจฐานราก" สอนวิธี
ทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น,หมูหมัก และการทำหมูฝอย ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560