การนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ครัง้ที่ 3

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ"  ครั้งที่ 3
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560