คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560