คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2560 โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560