ขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียน และใบแทนใบสำคัญ


ขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียน และใบแทนใบสำคัญ
บุคคลทั่วไปมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบ ขอหนังสือรับรอง หรือคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนที่ได้จดทะเบียนหรือขออนุญาตไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใดประกอบการยื่นคำร้อง ทั้งนี้โดยเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย.
เอกสารที่ให้บริการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และตรวจค้น
1. ทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

2. ทะเบียนบริษัทจำกัด

3. ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

4. ทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

5. งบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

7. ทะเบียนสมาคมและหอการค้า รวมทั้งงบการเงิน
หมายเหตุ :เอกสารลำดับที่ 5 - 7 ไม่สามารถขอหนังสือรับรองได้
บริการถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
1. บริการถ่ายข้อมูลทางทะเบียนที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว รวมทั้งงบการเงินของห้างหุ้นส่วนบริษัท/บริษัทมหาชน ที่ได้ยื่นไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่กำหนดไว้
2. ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลที่ให้บริการ
บริการออกใบแทนใบสำคัญ
การออกเอกสารใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท/บริษัทมหาชน ในกรณีทื่ฉบับเดิมเกิดการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย โดยผู้ขอเอกสารต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลนั้น และได้ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่กำหนดไว้แล้ว
แบบคำขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียน ถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และออกใบแทนใบสำคัญ
ข้อมูลและสถิติที่เผยแพร่ ฟรี
1. ข้อมุลการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
3. ธุรกิจเด่น