สถานที่ติดต่อขอใช้บริการ

สถานที่ติดต่อขอใช้บริการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บางกระสอ จ.นนทบุรี
 1. 1.ตรวจค้น ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนา เอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั่วราชอาณา จักร และทะเบียนการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว
 2. 2.ถ่ายข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
 3. 3. ข้อมูลและสถิติ
 4. 4. ใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เครดิ
 5. 5.ฟองซิเอร์ ประกันภัย ไซโล คลังสินค้า ห้องเย็นและบริษัทบริหาร สินทรัพย์ ใบแทน
 6. 6. อนุญาตประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าว สมาคมการค้า หอการค้า
 7. 7. ตรวจค้นและรับรองสำเนาเอกสารการจดทะเบียน รวมทั้งงบการเงินของสมาคมการค้าและหอการค้า
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 แห่ง
 1. 1.ตรวจค้นเอกสารทะเบียนของนิติบุคคลที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร
 2. 2.ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักร
 3. 3.ตรวจค้นและคัดสำเนาเอกสารทะเบียนพาณิชย์ของกิจการที่ตั้งในเขตความรับผิดชอบของแต่ละสำนักงาน
 4. 4.ใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลและทะเบียนพาณิชย์ที่ตั้งในเขตความรับผิดชอบของสำนักงาน
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
 1. 1. ตรวจค้นเอกสารทางทะเบียน งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ตั้งในเขตจังหวัด
 2. 2. ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนของนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักร ตรวจค้นและคัดสำเนาเอกสารทะเบียนพาณิชย์ของกิจการที่ตั้งในเขตอำเภอที่ รับผิดชอบ
 3. 3.ใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลและทะเบียนพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
 4. 4.ตรวจค้นและรับรองสำเนาเอกสารการจดทะเบียน รวมทั้งงบการเงินของสมาคมการค้าและหอการค้า ในเขตจังหวัด
อัตราค่าธรรมเนียม ขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียน ถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และออกใบแทนสำคัญ
แบบคำขอหนังสือรับรอง / รับรองสำเนา / ตรวจค้นทะเบียน / ถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบแทนใบสำคัญ