การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
1. คู่มือนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
2.ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2558
3.ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2559
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4.ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559
5.ประกาศกรม เรื่อง การส่งรายงานประจำปีและยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน จำกัด ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6.ประกาศกรม เรื่องกำหนดวิธีการยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) พ.ศ.2550
7.คู่มือการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2561
9.แบบพิมพ์
10.คำชี้แจงงบห้างหุ้นส่วน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีรายงานผู้สอบ
11.ตารางอัตราเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
12.ตัวอย่างหนังสือนำส่งงบดุลสำหรับสมาคมการค้า
13.ตัวอย่างหนังสือนำส่งงบดุลสำหรับหอการค้า