ขอเชิญแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ระหว่างวันที่ 16 พย. 61 - 3 ธค. 61