ในกรณีที่นิติบุคคลมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง e-mail


การแก้ไข e-mail สำหรับการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
ในกรณีที่นิติบุคคลมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง e-mail สำหรับนำส่ง งบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing สามารถใช้แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล e-mail ที่ใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล แทนการใช้แบบคำขอยกเลิก Username และ Password โดยสามารถยื่นแบบคำขอได้ในส่วนกลางที่งานบริการข้อมูลธุรกิจ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) และ สพข. 1-6 สำหรับส่วนภูมิภาคยื่นได้ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


ดาวน์โหลดแบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติม e-mail เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านในนามนิติบุคคล ได้ที่นี่