เตือน! นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด


เตือน! นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1. บริษัทจำกัด ให้นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(แบบ บอจ.5) ภายใน 14 วันนับแต่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตัวอย่าง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2562 ต้องนำส่ง แบบ บอจ.5 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

2. บริษัทมหาชนจำกัด ให้นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(แบบ บมจ.006) ภายใน 1 เดือนนับแต่ วันเสร็จการประชุมสามัญประจำปี ตัวอย่าง ประชุมสามัญประจำปีวันที่ 30 เมษายน 2562 ต้องนำส่ง แบบ บมจ.006 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เพื่อให้การนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงขอให้นิติบุคคลนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อกรอกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ได้ดังนี้

- ไฟล์แบบ บอจ.5 Excel V.4.0 : https://joo.gl/E9y2uY
- ไฟล์แบบ บมจ.006 Excel V.4.2: https://joo.gl/G6EfD   

กองข้อมูลธุรกิจ
โทร. 0 2547 4377,0 2547 4385,
0 2547 5978 , 0 2547 4390-91