การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

การส่งเสริมความโปร่งใส
2. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     ปี 2561
     ปี 2562

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - ประกาศ อ.พ.ก.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)และตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
      - ประกาศ อ.พ.ก.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 3/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
      - ประกาศ อ.พ.ก.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
      - ประกาศ อ.พ.ก.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต