พาณิชย์...เชิดชูเกียรติสมาคมการค้าและผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562

พาณิชย์...เชิดชูเกียรติสมาคมการค้าและผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562
มอบรางวัลในงาน "Together is Power 2019"
ดินหน้าจับมือกันเหนียวแน่น เน้นเอกชนทำตลาด ภาครัฐพร้อมสนับสนุน
 
                                           กระทรวงพาณิชย์ จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน "Together is Power 2019" มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 17 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 4 ราย ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังได้สร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโต แข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จับมือภาคเอกชนรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดและเดินหน้าไปพร้อมกันโดยมีภาครัฐคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้าง
 
                                         ในวันนี้ (วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน "Together is Power 2019" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีกิจกรรมหลักคือ 'พิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น' ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและกลายเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับบทบาทการทำงานเข้าสู่รูปแบบใหม่โดยลดการกำกับและควบคุมธุรกิจ ไปเป็นการปรับแนวคิดของผู้ประกอบการให้มีความเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดการเกื้อกูลทางธุรกิจ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสงครามการค้าของโลก และรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงเพื่อจะได้แก้ไขอย่างตรงจุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะดำเนินการในลักษณะ 'เอกชนเป็นผู้ทำตลาด และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน'
 
                                         ในปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น แบ่งย่อยเป็น รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม จำนวน 3 สมาคม และรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ จำนวน 14 สมาคม รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 สมาคม สำหรับเกณฑ์ที่คณะกรรมการใช้ในการพิจารณาตัดสินคือ ต้องเป็นสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามหลัก Balanced Scorecard 4 มิติ ได้แก่ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร
 
                                          2) รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น แบ่งย่อยเป็นรางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 2 ราย และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมการค้าอย่าง 360 องศา ซึ่งใช้หลักคุณลักษณะของผู้บริหาร 5 ด้าน คือ 1) การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์โปร่งใส 2) ความสามารถในการบริหารงานสมาคมการค้า 3) ด้านการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความร่วมมือต่อองค์กร 4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่สมาคมการค้า และ 5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่สมาคมการค้า
 
                                        สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการเปิดงานสัมมนา ซึ่งเป็นกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ในแง่มุมของการทำธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ มาร่วมอภิปรายเรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท และสงครามการค้า (Trade War) ธุรกิจไทยจะปรับตัวอย่างไร" รวมทั้งมีการเสวนาเรื่อง "กลยุทธ์การปรับตัวยุค Disruptive Technology" และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล" โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
 
                                         โอกาสนี้ กระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันจะเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละของทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมการค้าจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลในวันนี้ รวมถึงก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสมาคมการค้าอื่นๆ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล และขอเป็นกำลังใจให้ทุกสมาคมการค้าในการทำงานต่อไปเพื่อร่วมกันสร้างธุรกิจไทยให้เติบโต
 
                                         การมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 โดยเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าให้พัฒนาธุรกิจและรวมพลังกันยกระดับธุรกิจของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล และยึดหลักสร้างสมาคมการค้าสู่การเป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจ และที่สำคัญคือ การสร้างต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี (Best Practice) ให้เป็นผู้นำแก่สมาชิกเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจให้แข่งขันได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคมการค้าจำนวน 1,033 ราย และตั้งแต่ปี 2556 มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นแล้ว จำนวน 48 สมาคม และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 29 ราย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลกลุ่มนี้นับเป็นต้นแบบของสมาคมการค้าที่ดี และจะเป็นกำลังสำคัญของภาคธุรกิจ ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                          ฉบับที่ 148 / 20 สิงหาคม 2562