ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตามโครงการระบบเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านรูปแบบดิจิทัล