วีรศักดิ์' สั่งเดินหน้าเต็มสูบ...พัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยในพื้นที่ EEC

วีรศักดิ์' สั่งเดินหน้าเต็มสูบ...พัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยในพื้นที่ EEC
 
                    วีรศักดิ์' สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งเดินหน้าเต็มสูบ...เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ EEC ปรับบทบาทให้เป็นมืออาชีพ พร้อมรองรับการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงยิ่งขึ้น คิกออฟให้ความรู้และระดมความคิดเห็นสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 26 สิงหาคม นี้ หวังผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยครองพื้นที่ให้บริการในพื้นที่ EEC มากที่สุด
 
                        นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "รัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้ายกระดับเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป้าหมาย คือ เป็นศูนย์กลางแหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมไปถึงการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและโลจิสติกส์ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยหวังให้พื้นที่ EEC เป็นแกนนำในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น EEC จึงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่จะผลักดันการพัฒนาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นกลไกขับเคลื่อน 'ประเทศไทย 4.0' แบบก้าวกระโดด"
                        "การให้บริการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์หมายรวมถึงธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า ธุรกิจตัวแทนออกของพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การเก็บสินค้า การบริการให้กับธุรกิจการค้า การผลิต การส่งออก และการบริการทุกประเภท ดังนั้น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง"
 
                       รมช.พณ.กล่าวเพิ่มเติมว่า "จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ EEC ด้วยเทคโนโลยี โดยจัดการสร้างองค์ความรู้ ระดมความคิดเห็น สร้างเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์ในพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจอนาคต หัวข้อ "การขับเคลื่อนโลจิสติกส์ใน EEC ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล" มุ่งเน้นให้ความรู้ การปรับตัวยุคดิจิทัลและนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีชื่อเสียงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้"
 
                     "การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในเชิงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ โดยจะขยายพื้นที่การพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ คาดหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักรู้ เห็นความสำคัญและเข้าใจกระบวนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการรวมตัว ความร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่ายในธุรกิจ เมื่อธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตพื้นที่ ECC มีความเข้มแข็ง จะส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาล และท้ายที่สุด คือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยจะสามารถครองพื้นที่ให้บริการในพื้นที่ EEC ได้มากที่สุด" รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย
 
                    ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย จำนวน 26,365 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน จำนวน 17,741 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.29 ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั้งหมด และมีผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์อยู่ในเขตพื้นที่ EEC จำนวน 3,336 ราย คิดเป็น 88.62% ของภาคตะวันออก และ 12.65% ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั้งหมด
 
****************************************
 
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                   ฉบับที่ 151 / 26 สิงหาคม 2562