แฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมโครงการ "แฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล : Thai Franchise
Towards Global" และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ จำนวน 27 ธุรกิจ
ในงาน "แฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global)" ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 11 กันยายน 2562