ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ E-MAIL : dbd2543@gmail.com

เหตุผลของการปรับปรุงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
>>> พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 11 วรรค 3 กาหนดให้ "งบการเงินต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เว้นแต่กรณีที่ได้มีกฎหมายเฉพาะกาหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินที่อธิบดีกาหนดไว้แล้วให้ใช้รายการย่อตามที่กาหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น"
>>> กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการออกประกาศ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง กาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 บริษัทมหาชนจากัด สาหรับประเภทธุรกิจทั่วไป (ไม่รวม สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย)
>>> มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) ฉบับปรับปรุง 2562 จะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีเรื่องเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เช่น สัญญาเช่า เครื่องมือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน การนาเสนองบการเงิน เป็นต้น
กรมจาเป็นต้องแก้ไขประกาศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบงบการเงินของบริษัทมหาชนจากัด ** ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ E-MAIL : dbd2543@gmail.com

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กองกากับบัญชีธุรกิจ ชั้น 13 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้า จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02 547 4407 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dbd2543@gmail.com