ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)