ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ (Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)