งานสัมมนา "4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล"

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ  ในงานสัมมนา "4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล"  จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงาน ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานนำร่อง 25 หน่วยงาน ในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ณ ห้องบอลรูม A-C โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562