เส้นทางสายไหม...สู่เมืองรอง...จ.สุพรรณบุรี - จ.ชัยนาท

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ผลิตผ้าไหม จ.สุพรรณบุรี - จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว แคมเปญ "เส้นทางสายไหม...สู่เมืองรอง" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภค/ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้า และบริการต่างๆ ในจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้นอีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจใช้ผ้าไหมไทย และยกระดับผู้ประกอบการผ้าไหมของไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ มุ่งหวังสร้างความก้าวหน้าให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง