พาณิชย์! ชวนนิติบุคคลส่งงบการเงินปี 63 ผ่าน DBD e-Filing แนะนำ Excel เวอร์ชั่น 2 รับรองใช้งานง่าย สะดวกไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

พาณิชย์! ชวนนิติบุคคลส่งงบการเงินปี 63 ผ่าน DBD e-Filing
แนะนำ Excel เวอร์ชั่น 2 รับรองใช้งานง่าย สะดวกไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
พร้อมแจ้ง! งดรับงบการเงินทางไปรษณีย์
 
                                          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อลดปัญหาความแออัดในการใช้งาน การันตีว่าง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ Excel V.2.0 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยาก สามารถนำส่ง งบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing โดยปีนี้งดรับงบการเงินที่นำส่งทางไปรษณีย์ เนื่องจากมีจำนวนลดลงคิดเป็นร้อยละเพียง 0.5 ของนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
 
                                         นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งเตือนให้นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นำส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ ให้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี คือ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 กรณีบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี (ภายใน 30 เมษายน 2563) และต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม หลังจากนั้นทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนา-ธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 
                                        "เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลในการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดช่องทางในการนำส่งงบการเงินทางออนไลน์ผ่านระบบ DBD e-Filing โดยดาวน์โหลดไฟล์ Excel V.2.0 ตาม User ของนิติบุคคลเป็นรายๆ ไป ซึ่งได้ปรับปรุงระบบให้กรอกข้อมูลงบการเงินง่าย สะดวกต่อการใช้งาน มากยิ่งขึ้น และเพื่อลดความแออัดของการเข้าใช้งานระบบ จึงขอให้นิติบุคคลดาวน์โหลดไฟล์ Excel V.2.0 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และปีนี้งดรับงบการเงินที่นำส่งทางไปรษณีย์ เนื่องจากมีจำนวนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.5 ของนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
 
                                          นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 30 เครื่อง ไว้ให้บริการสำหรับนิติบุคคลที่ประสงค์จะนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษา ณ กองข้อมูลธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกวันทำการ (วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินได้ที่ 0-2547-4377, 0-2547-4385, 0-2547-4390-91 และ 0-2547-5978 หรือ อีเมล efiling.training@gmail.com"
 
                                         ขอเชิญชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดหวังว่าระบบ DBD e-Filing จะเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้ก้าวสู่การค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ได้อย่างเป็นรูปธรรม" รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในท้ายที่สุด
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
 
****************************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                           ฉบับที่ 66 / 20 กุมภาพันธ์ 2563