กรมพัฒน์ฯ เปิดคอร์ส "เสริมความรู้การลงทุน" ให้ผู้บังคับหลักประกัน

กรมพัฒน์ฯ เปิดคอร์ส "เสริมความรู้การลงทุน" ให้ผู้บังคับหลักประกัน
และเพิ่มช่องทางรวยให้ SME รู้วิธีพาธุรกิจไปลงทุนในตลาดหุ้น
 
                                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตร "หลักประกันส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน SME ไทย" สำหรับ ผู้บังคับหลักประกัน ผู้ประกอบการ และธุรกิจ SME เพื่อเสริมความรู้กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเข้าจดทะเบียน และการวิเคราะห์ทิศทางด้านการเงิน การลงทุน รับมือกับการขยายตัวของธุรกิจที่ปัจจุบันได้ใช้ช่องทางการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สร้างการเติบโตให้ธุรกิจมากขึ้น...ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 2 มีนาคม 2563
 
                                       นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกำหนด จัดสัมมนาเรื่อง "หลักประกันส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน SME ไทย" ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และกิจการซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้บังคับหลักประกัน ซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษา จัดการและดำเนินกิจการที่เป็นหลักประกันจนกว่าจะจำหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน หรือฟื้นฟูกิจการให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังรวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจ SME นักลงทุน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมความรู้ด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว
 
                                    อธิบดี กล่าวต่อว่า "การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เข้าร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานเป็นองค์กรหลักของประเทศที่ดูแลด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะบรรยายใน 2 หัวข้อหลักคือ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ประกอบไปด้วย กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ธุรกิจจำเป็นต้องทราบ และการวิเคราะห์ทิศทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และ 2) เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงวิธีเตรียมตัว คุณสมบัติของธุรกิจที่ต้องมี ขั้นตอน รูปแบบ และค่าใช้จ่ายสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์"
 
                                        "ปัจจุบันการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีอัตราขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจเปิดบัญชีหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น หากเปรียบเทียบข้อมูลในเดือนตุลาคม 2561 มีผู้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1,637,627 ราย และตุลาคม 2562 มีผู้เปิดบัญชีฯ จำนวน 1,797,926 ราย มูลค่าการซื้อขาย 2,047,519 ล้านบาท (ที่มา: www.set.or.th, สรุปข้อมูลสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์) คิดเป็น 109.8 % ของจำนวนราย ผู้เปิดบัญชีเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่ามีนักลงทุนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น และในอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น ผู้บังคับหลักประกันจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดี เพราะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ในทางกลับกันหากธุรกิจ SME ที่สนใจและมีความพร้อมจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างรวดเร็วจากการระดมทุนของนักลงทุน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา"
 
                                      "ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจมีจำนวนทั้งสิ้น 486,233 คำขอ และมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน คิดเป็นจำนวนเงิน 7,767,281 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภททรัพย์สิน ตามลำดับ ดังนี้ 1) สิทธิเรียกร้อง จำนวน 5,997,237 ล้านบาท 2) สังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,766,911 ล้านบาท 3) ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1,985 ล้านบาท 4) กิจการ จำนวน 621 ล้านบาท 5) อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 397 ล้านบาท และ6) ไม้ยืนต้น 130 ล้านบาท รวมถึงขณะนี้มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันแล้วจำนวน 350 ราย" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ                          ฉบับที่ 67 / 21 กุมภาพันธ์ 2563