การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2563

นายบุณยฤทธิ์ กัลยณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563