ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม-5เมษายน 2563