สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เข้าหารือเรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคล,การจดทะเบียนธุรกิจด้วยระบบ e-Registration และการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 3 มีนาคม  2563