ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีสำหรับร้านค้าปลีกสู่ Smart โชวห่วย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีสำหรับร้านค้าปลีกสู่ Smart โชวห่วย ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563