กรมพัฒน์ฯ แนะนำภาคธุรกิจ...จัดประชุมคณะกรรมการช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ส่งผลต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

กรมพัฒน์ฯ แนะนำภาคธุรกิจ...จัดประชุมคณะกรรมการช่วงโรคโควิด-19 ระบาด
ส่งผลต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะนำภาคธุรกิจดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ย้ำ!!! ภาคธุรกิจรายใดได้รับผลกระทบจนทำให้ไม่สามารถจัดประชุมหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อได้จัดการประชุมแล้ว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน กรมฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
                                            นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ลงนามในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ.2563 โดยสาระสำคัญ คือ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมีรายงานอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้กรรมการนิติบุคคลไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้"
 
                                      "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลงานด้านการจดทะเบียนธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และ พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ.2509 และมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและการนำส่งงบการเงินตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 จึงได้ออกมาตรการให้ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า รายใดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจนทำให้เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประชุมหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเมื่อได้ดำเนินการจัดประชุมแล้ว ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป"
 
                                                  รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าใจสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคฯ เป็นอย่างดี และต้องการให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น จึงได้ออกมาตรการฯ ดังกล่าวมาเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากภาคธุรกิจมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4440, 0 2547 4945 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th"
 
                                               ทั้งนี้ มาตรา 1171 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท และตามาตรา 1197 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลภายใน 4 เดือน
 
                                              พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
 
                                              พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 มาตรา 27 และ มาตรา 28 กำหนดให้สมาคมการค้าจัดประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบดุลภายใน 120 วัน
 
                                              และพ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ.2509 มาตรา 34 และ มาตรา 35 กำหนดให้หอการค้าจัดประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบดุลภายใน 120 วัน
 
********************************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ ฉ                          บับที่ 74 / วันที่ 5 มีนาคม 2563