กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมประกวด "สมาคมการค้าดีเด่น ประจำ 2563" ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน ศกนี้

กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมประกวด
"สมาคมการค้าดีเด่น ประจำ 2563" ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน ศกนี้
 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2563 โดยเชิญชวนสมาคมการค้าทั่วประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งก่อน 31 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 คาดหวังให้สมาคมฯ ที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) และยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป
                                             นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งได้บูรณาการการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และเป็นการกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลรวมทั้งตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของสมาคมการค้าในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับสมาคมการค้าที่มีการพัฒนาธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล และมีบทบาทต่อการสร้างประโยชน์และเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้สมาคมการค้าเกิดความตื่นตัว เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาคธุรกิจในแต่ละสาขา นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้สามารถเป็นต้นแบบของสมาคมการค้าที่ดี (Best Practice) และเป็นผู้นำให้กับสมาชิกในการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างสง่างาม
 
                                          "สมาคมการค้าที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดได้จะต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และจัดตั้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีประวัติการนำส่งรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีย้อนหลัง นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมประกวดฯ ยกเว้นเฉพาะสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งยังไม่ถึง 2 ปี ให้ส่งรายงานตามรอบปีในทางบัญชีปีล่าสุดได้ ซึ่งการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นในปีนี้มี 21 รางวัล 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น ซึ่งแบ่งกลุ่มการประกวดตามอายุการจัดตั้งสมาคมการค้า ได้แก่ กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 1-5 ปี กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 6-15 ปี และกลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตามให้เป็นไปตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสมาคมการค้ามีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามหลักสากล สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ได้ที่ www.dbd.go.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2547 5970"
 
                                             "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้สมาคมการค้าที่มีคุณสมบัติทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดกันเข้ามาเยอะๆ เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ และเป็นการเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าของท่านที่ได้มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และสามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากลและเป็นสมาคมการค้าต้นแบบ (Best Practice) แก่สมาคมการค้ารายอื่นๆ ต่อไป" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                    ฉบับที่ 80 / 11 มีนาคม 2563