การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2563

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563