การประชุมเทเลคอนเฟอเร้นท์ เรื่อง "การรวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Videoteleconference)
เรื่อง "การรวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม" กับผู้บริหารกรมสรรพากร
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563