การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 31(1/2563)

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 31(1/2563) โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย หน่วยงานของภาครัฐ และสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563