กรมพัฒน์ฯ สนับสนุนนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ...สู้โควิด-19"

กรมพัฒน์ฯ สนับสนุนนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ...สู้โควิด-19"
ออกประกาศให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ทางอินเทอร์เน็ต DBD e-Filing เพียงช่องทางเดียว
 
                                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ห่วงใยผู้ประกอบการและประชาชน พร้อมสนับสนุนนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ...สู้โควิด-19" ออกประกาศ..งดให้บริการนำส่งงบการเงิน สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และสำเนารายงานประจำปีของนิติบุคคล กรณีติดต่อด้วยตนเอง (Walk In) ให้นำส่งฯ ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ DBD e-Filing เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 
                                           นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) ได้ลงนามในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พ.ศ.2563 ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563"
 
                                       "เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ...สู้โควิด-19" ที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการออกมาข้างนอก ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกันของคนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง กรมฯ จึงได้ออกประกาศให้นิติบุคคลยื่นงบการเงินและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ดังนี้ 1) การยื่นงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 2) การยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 3) การยื่นสำเนารายงานประจำปี และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทมหาชนจำกัด โดยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป"
 
                                        "กรมฯ จึงขอให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ...สู้โควิด-19" แล้ว ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดช่องทางในการนำส่งงบการเงินทางออนไลน์ผ่านระบบ DBD e-Filing โดยดาวน์โหลดไฟล์ Excel V.2.0 ตาม User ของนิติบุคคลเป็นรายๆ ไป ซึ่งได้ปรับปรุงระบบให้กรอกข้อมูลงบการเงินง่าย สะดวกต่อการใช้งาน มากยิ่งขึ้น โดยนิติบุคคลสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel V.2.0 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ กรมฯ ได้ประกาศงดรับงบการเงินที่นำส่งทางไปรษณีย์ไปก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากมีจำนวนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.5 ของนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด ฉะนั้น นิติบุคคลจึงต้องนำส่งงบการเงินและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน ได้ที่ 02 547 4377, 02 547 4385, 02 547 4390-91 และ 02 547 5978 ในวันเวลาราชการ หรือ อีเมล efiling.training@gmail.com" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
*************************************
ที่มา : กองกฎหมาย กองข้อมูลธุรกิจ                                                ฉบับที่ 89 / วันที่ 2 เมษายน 2563