การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4/2563

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายวรวิทย์ สิงห์อินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ,หน่วยงานภาครัฐ,เอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน 2563