กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลัง สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. เปิดประตูโลกออนไลน์

กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลัง สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. เปิดประตูโลกออนไลน์
เชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลกับระบบ Biz Portal ให้เข้าถึงบริการภาครัฐเต็มรูปแบบ
 
          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) บูรณาการการให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลกับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด สามารถนำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ของนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ ไปใช้เข้าระบบ Biz Portal ได้ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการให้บริการร่วมกับส่วนราชการอื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
 
          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้รับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ซึ่งสามารถนำไปใช้งานบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ทั้งหมด เช่น การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) งานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) และระบบแจ้งเตือนให้ธุรกิจทราบและปฏิบัติตามหน้าที่ของนิติบุคคลเมื่อครบกำหนดต่างๆ เพื่อไม่ให้สูญเสียต้นทุนการดำเนินธุรกิจจากการไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
 
          รมช. พณ. กล่าวต่อว่า "ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การติดต่อและดำเนินธุรกรรมต่างๆ รวมถึงการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่างสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดการเดินทางออกจากบ้าน และลดการพบปะกันระหว่างบุคคล ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ในสถานการณ์ในปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) บูรณาการการให้บริการ โดยห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดสามารถนำ Username & Password ของนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ ไปใช้เข้าระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งเป็นระบบกลางสำหรับการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อราชการเพื่อขออนุมัติ/อนุญาตในการประกอบธุรกิจ ผ่านทางระบบออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว และไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติม ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป"
 
          "ปัจจุบันระบบ Biz Portal ได้เปิดให้บริการข้อมูลและการขออนุมัติ/อนุญาตในการประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น การเริ่มต้นธุรกิจ การขอใช้สาธารณูปโภค การขออนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจร้านค้าปลีก เป็นต้น การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น โดยหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ก็สามารถดำเนินการอนุมัติ/อนุญาตในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านทางออนไลน์ได้ทันที ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดการให้บริการภาครัฐที่ตอบสนองและสอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว ฉับไว ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาดังกล่าวยังเป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้ยุติลงโดยเร็ว" รมช. พณ. กล่าวในท้ายที่สุด
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
 
********************************
 
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                         ฉบับที่ 97 / 21 เมษายน 2563