พาณิชย์' พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการทั่วประเทศเปิดมุมมองสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจแนวใหม่ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

พาณิชย์ พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการทั่วประเทศ เปิดมุมมองสร้างสรรค์โมเดล
ธุรกิจแนวใหม่ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ใช้ออนไลน์เป็นพระเอก
ในการดำเนินธุรกิจ รองรับทุกวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น
 
           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า "สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ปี 2563" เปิดมุมมองสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจแนวใหม่ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ใช้ออนไลน์ในการดำเนินธุรกิจ รองรับทุกวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเข้าเทรนด์โชว์พลังยุคดิจิทัล
 
          นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโลก การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคส่งผลต่อลงทุนและการบริโภค ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ
 
          ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าหลังวิกฤตโควิด-19 พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโลกของDigital Transformation จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว ระบบนิเวศของอี-คอมเมิร์ซจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้หลายธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญกับการทำอี-คอมเมิร์ซ ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ เดลิเวอรี่ ระบบการชำระเงิน และระบบการขายสินค้าแบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการที่เริ่มปรับตัว และวางแผนสำรองในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการ Transform ธุรกิจ จะสามารถก้าวสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าหรือก้าวเป็นผู้นำในยุคหลังโควิด-19
 
          เพื่อกระตุ้นให้เกิดโอกาสทางการตลาด และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางการค้าและขยายโอกาสทางการตลาดของธุรกิจบริการสู่ภูมิภาค กรมฯ จึงได้จัดโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ปี 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ โดยนำผู้ประกอบธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมาย เช่น สปา นวดเพื่อสุขภาพ กิจการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการสุขภาพ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจบริการเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 150 กิจการ เข้าร่วมโครงการและผ่านขบวนการสร้างเครือข่ายสู่ภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาภาพลักษณ์ของธุรกิจให้เป็น 10 ต้นแบบธุรกิจบริการแนวใหม่ (New Business Model) เพื่อสร้างความโดดเด่นให้เป็นที่ดึงดูดผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
 
          ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง สินค้าของธุรกิจบริการ คือ การขายประสบการณ์และความประทับใจให้ผู้บริโภค จึงทำให้การตลาดของธุรกิจบริการมีความแตกต่างไปจากการทำตลาดของสินค้าทั่วไปที่สามารถจับต้องได้ เพราะลูกค้านั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการให้บริการตามหน้าที่ที่ลูกค้าควรจะได้รับเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกค้าอีกด้วย ผู้ประกอบการจะต้องมีความเป็นมืออาชีพและมีมุมมองในการทำงานด้านบริการที่เน้นการสร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดกับลูกค้า เพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด อธิบดีกล่าวสรุป
 
         สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5963 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
********************************
 
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                         ฉบับที่ 98 / 22 เมษายน 2563