กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตรเร่งพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์เข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001
รองรับโอกาสธุรกิจขนส่ง ช่วงคนลดการเดินทางในวิกฤตโควิด-19 พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
 
                                            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินเครื่องพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมี ISO 9001 เป็นเครื่องหมายการันตี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-29 พฤษภาคม 2563 จากนั้นจะได้รับการบ่มเพาะความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์อย่างเข้มข้น ลงพื้นที่จริงให้คำปรึกษา พร้อมประเมินธุรกิจให้เข้าสู่มาตรฐานก่อนได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องเร่งพัฒนาธุรกิจให้น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานต่อไป
 
                                              นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกำหนดจัด "กิจกรรมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001" ระหว่างเดือนมิ.ย.- ส.ค. 63 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้รองรับการขยายตัวภาคการค้าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
 
                                           อธิบดี กล่าวต่อว่า "กิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์แบบเข้มข้นให้มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 (ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ) ซึ่งธุรกิจจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มาให้คำแนะนำโดยตรงถึงแนวทางการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละราย การวางแผนระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพและขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการจริง ซึ่งจะมีการตรวจประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจที่เข้าร่วมจะได้รับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานและนำไปปรับใช้กับธุรกิจต่อได้ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะได้รับใบรับรองจากหน่วยรับรองมาตรฐาน (Certification Body: CB) และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้แก่สาธารณชนได้รับทราบเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า"
 
                                           "โอกาสนี้ ขอเชิญชวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด) ผ่าน www.dbd.go.th หรือ www.thailogistics.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5955 อีเมล์ logisticsdbd@gmail.com"
 
                                           "ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 869 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) จำนวน 601 ราย และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 268 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีธุรกิจโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำนวน 27,562 ราย ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางบก จำนวน 19,816 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมาเป็นตัวแทนออกของ จำนวน 3,897 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.14 ซึ่งถือเป็นโอกาสของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 9001 เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ต่อไป" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                   ฉบับที่ 100 / 27 เมษายน 2563