การปรับภาพลักษณ์และบริหารจัดการร้านค้าโชวห่วย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ
เดินหน้าปฏิรูป ช่วงที่ 1 "คนไทยต้องรู้" ประเด็น "การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าและการบริหาร
จัดการร้านค้า" ตามโครงการ สมาร์ทโชวห่วย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีกำหนดออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
เวลา 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5