ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563