ประชุมชี้แจงธนาคารโลก เพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูล Ease of Doing Business 2021 ในประเทศไทย

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมชี้แจง
ทีมวิจัยธนาคารโลก เพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
(Ease Doing Business 2021)ในประเทศไทย เรื่อง "การเริ่มต้นธุรกิจ" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference) ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร ณ ห้องประชุม ชั้น 16
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563