ประชุมคณะกรรมการ Thai SELECT

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ Thai SELECT ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563